Naujas sporto objektas Alytuje – uždaras futbolo maniežas

Jau daug metų netyla diskusijos koks yra Alytus, sporto, pramonės, šeimos ar pramogų miestas. Tačiau naujosios valdžios atstovai išrinko tam tikrus prioritetus kurių link ir einama, tai – pramonė. kuri, skatinama įvairiomis priemonėmis, sportas – kuriam skiriama ypatingas dėmesys. Rekonstruoti sporto rūmai, atnaujintas stadionas, mieste veikia vienas geriausių sportinių baseinų, įrenginėjamas dirbtinės dangos stadionas Dainavos pagrindinės mokyklos pašonėje.

Dabar naujoji valdžia užsimojo pastatyti unikalią sporto bazę, Alytaus sporto rūmų pašonėje ir turėti didžiausią ir pilnai išvystytą sporto bazių infrastruktūrą Alytuje. Bū­si­mam sta­ti­niui bu­vo įvar­dy­tos dvi vie­tos – Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne prie Gul­by­nės tven­ki­nio ir Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne prie „Cel­sio” pre­ky­bos cen­tro. Pasirinkta pastaroji, šalia Jazminų gatvės turgavietės, laisvame apie 4,5 ha ploto valstybiniame žemės sklype. Šiuo metu jau pradėta naujojo pastato projektavimo darbai.

Naujasis objektas iškils strategiškai patogioje vietoje, šalia Alytaus sporto rūmų didžioji bazė, baseinas, pilnai išvystytas transporto koridorius, šalia gyvenamieji rajonai, gretimame sklype suplanuotas didelis, 30 000 kv. m. ploto prekybos ir pramogų centras.

Lė­šų jam įreng­ti ti­ki­ma­si gau­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų.

Tiesa,  mies­te ne­tu­rint to­kio ma­nie­žo, fut­bo­li­nin­kai iš­va­žiuo­ja žais­ti į ki­tus ša­lies mies­tus, ku­rie tu­ri ma­nie­žus. „Jei at­si­ras­tų ma­nie­žas, prie jo rei­ka­lin­gos ir na­tū­ra­lios ve­jos, ir dirb­ti­nės dan­gos aikš­tės fut­bo­li­nin­kams tre­ni­ruo­tis. To­kių aikš­čių Aly­tu­je la­bai trūks­ta”. Taip pat iš­kel­ta idė­ja dėl bū­si­ma­me ma­nie­že ga­lin­čių at­si­ras­ti pa­tal­pų ir ki­tų spor­to ša­kų spor­ti­nin­kams.

Miesto savivaldybėje pa­brėž­ia, kad iki 2013  me­tų ge­gu­žės no­ri­ma su­tvar­ky­ti ma­nie­žui rei­kia­mo že­mės skly­po rei­ka­lus. Mies­to va­do­vai ak­cen­ta­vo tu­rin­tys am­bi­ci­jų pa­sta­ty­ti mo­der­niau­sią spor­to kom­plek­są Lie­tu­vo­je. No­ri­ma, kad mies­te per me­tus vyk­tų 10 tarp­tau­ti­nių, ne ma­žiau kaip 20 res­pub­li­ki­nių tur­ny­rų, kad į juos at­vyk­tų apie 15 tūkst. da­lyvių ir jie mies­to vieš­bu­čiuo­se bei ka­vi­nė­se pa­lik­tų apie pus­an­tro mi­li­jo­no li­tų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.